+370 37 295816
info@vyciokomisarai.lt

Privatumo politika

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 25 d.

UAB „VYČIO KOMISARAI“, juridinio asmens kodas: 302594017, buveinės adresas: Savanorių pr. 51A-13, Kaunas, veiklos adresas: Veiverių g. 134C, Kaunas, kontaktinis tel. +370 37295816, el. p. info@vyciokomisarai.lt (toliau – Vyčio komisarai arba bendrovė) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per bendrovės internetinę svetainę http://www.vyciokomisarai.lt/ pateikia bendrovei savo asmens duomenis.

Vyčio komisarai pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje, teisę į privatumą.

Tvarkydama asmens duomenis bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?
Asmens duomenys internetinėje svetainėje renkami:
• Atsakymo pateikimui į Jūsų pateiktą užklausą (užpildant užklausos formą), kurioje pateikiate savo vardą ir el. pašto adresą, tikslais.

Asmens duomenys renkami tik iš pačio duomenų subjekto. Jūs užtikrinate, kad pateiksite bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai
Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti.

Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Jūsų išreikštą sutikimą tvarkyti šiuos duomenis. Pateikdami užklausas Jūs sutinkate, kad pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Politikoje nurodytais tikslais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo išreikšta valia duotą sutikimą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti bet kada atšauktas kreipiantis į bendrovę šioje Politikoje nurodytais kontaktais.

Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?
Jūsų pateikti asmens duomenys tretiesiems asmenims neteikiami, išskyrus tai, jog duomenys gali būti teikiami bendrovės atžvilgiu veikiantiems duomenų tvarkytojams (pvz., įmonėms, kurios yra bendrovės naudojamų informacinių sistemų valdytojos), kurie teikia paslaugas bendrovei ir jos vardu tvarko asmens duomenis.

Kiek laiko asmens duomenys saugomi?
Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenys, pateikti užklausos formoje, ištrinami po susirašinėjimo su Jumis pabaigos.

Jūsų teisės
Jūs turite teisę prašyti, kad bendrovė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Toks prašymas bendrovei gali būti pateiktas el. paštu šioje Politikoje nurodytais kontaktais.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu info@vyciokomisarai.lt arba paštu: Veiverių g. 134C, Kaunas. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Vyčio komisarai gavo pranešimą ar pretenziją.

Duomenų apsaugos pareigūnas
Duomenų apsaugos pareigūno paslaugas Vyčio komisarams teikia advokatų profesinės bendrijos „NEWTON LAW“ advokatė Asta Kederytė, su kuria galite susisiekti el. paštu info@newtonlaw.lt arba telefonu +370 668 33866.

Privatumo politikos keitimas
Vyčio komisarai turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Vyčio komisarai praneša tinklapyje.

UAB „VYČIO KOMISARAI“
info@vyciokomisarai.lt
Tel. +370 37 295816